Spisanie.to

Здравните осигуровки – какво трябва да знаем за тях?

Темата за здравното осигуряване и здравеопазването изобщо е изключително наболяла и значима. Тя касае всички ни и именно поради тази причина е често коментирана. Но знаем ли достатъчно по отношение на този толкова важен въпрос?
Вие здравно осигурени ли сте?

Здравното осигуряване е конституционното право на гражданите на Република България, гарантиращо им достъп до качествена медицинска помощ и до безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени от закона.

В България здравното осигуряване може да бъде доброволно и задължително, като единият вид не изключва другия. Гражданите не могат да откажат или да ограничат участието си в задължителното здравно осигуряване. Те обаче, след като заплатят вноските си за публичното, задължително здравно осигуряване, могат да платят вноски и да придобият здравноосигурителни права и чрез доброволно здравно осигуряване. Това е така, защото то се реализира чрез действието на конкретни застрахователни договори, сключени по индивидуалната инициатива на дадения гражданин.

Задължителното здравно осигуряване представлява дейността по събиране, управление и изразходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски. Този процес се осъществява и контролира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения – районните здравноосигурителни каси (по една във всеки областен град) и общинските офиси.

Размерът на здравноосигурителната вноска се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. За 2014 година една такава вноска е равна на 8 % от месечния размер на дохода на всеки работещ, поделена между работника (осигурения) и работодателя (осигуряващия) в съотношение 40:60. Тези задължителни здравноосигурителни вноски се събират от Националната агенция по приходите (НАП), а НЗОК организира разпределението им.

Основният нормативен документ е Законът за здравното осигуряване (ЗЗО), в който е определен кръгът на задължително осигурените лица, както и техните права и задължения. А на задължително здравно осигуряване подлежат следните категории граждани:

– Всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
– Българските граждани, които са граждани и на друга държава, но живеят постоянно в България;
– Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
– Лицата със статут на бежанци, с хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
– Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации на територията на Република България.

Някои категории граждани не дължат здравноосигурителни вноски, тъй като те се поемат от бюджета на НЗОК. Вноските например на всички пенсионери се определят според размера на получаваната от тях пенсия или пенсии и са изцяло поети от държавата. Здравноосигурителни вноски не дължат също и лицата до 18-годишна възраст и след тази възраст до завършване на средното си образование. Националната здравноосигурителна каса поема вноските и на студентите, които учат редовно, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка.

Здравноосигурителните права се прекъсват в случаи, когато не бъдат внесени повече от три месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца. Следователно при оказана впоследствие медицинска помощ, трябва да се заплати. Здравноосигурителните си права обаче можете да възстановите, като платите всички дължими задължителни вноски от последните три години. Това е възможно чрез пощенски запис или по банков път, а също и по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски.

Николета Георгиева

добави коментар