Spisanie.to

Да трансформираш предизвикателствата в нови възможности

Европа, макар и в известна степен колебливо, избра да следва зелена политика, която е отговорна към околната среда и към бъдещите поколения. Да извлече позитив /устойчив растеж/ от негатива /климатичните промени/, като предприеме мерки, основани на нови алтернативни възобновяеми енергийни източници и с това да реши проблемите на бъдещето /глобалното затопляне/– това, е което Европа, и в частност Европейският съюз, се опитва да постигне и върви на прав път, осеян с много предизвикателства.

Изборът има своя цена. От една страна, тази цена изглежда твърде висока за онези европейци, които намират новото зелено мислене за опасно, спиращо научния прогрес и погубващо индустрията. А от друга страна, ЕС и много от неговите граждани прозряха в чистата и ефективна енергия възможност да откупят своята енергийна сигурност и независимост. В общественото пространство у нас и в цяла Европа се очертаха два лагера на публично изразяващи мнението си групи – този на зелените привърженици /не само по политически възгледи, но и по граждански убеждения/, сред които са природозащитници, еколози и пр., и другият, по-тих, рядко протестиращ и по-скоро лобиращ срещу реформите, лагер на противниците на новите мерки – бизнесмени, отделни учени, индустриалци и др.

На последните никак не им звучи убедително постоянното говорене за климатични промени, опазване на природата и изчерпване на невъзобновяемите енергийни източни. Те отказват да приемат, че нещо трябва да се промени. И силно се съпротивляват на най-трудната промяна – тази на собственото им мислене. Аргументи им срещу зелената политика са разумни – от оскъпяването на производствените разходи чрез „обременяващи” производителите екотакси, през увеличение на цените на редица продукти, поради новите екологични стандарти до големия брой птици, загиващи в перките на ветрогенераторите.

Но не бива да забравяме, че именно следвайки рационален подход, преследвайки икономическо и научно-техническо развитие, чрез активно промишлено производство, „свръх” транспорт и ядрена енергетика, човечеството доведе планетата до сериозни замърсявания на въздуха, почвите и водите, високи нива на емисиите на въглероден диоксид и пагубни аварии на атомни електроцентрали, а от там пряко или косвено до глобално затопляне, климатични промени и нови природни катаклизми. Затова и зелената политика на Европа е невъзможна без подкрепа и разбиране за важността на екологичните промени и произтичащите от тях проблеми за планетата. Невъзможна без рационална, но и отговорна към околната среда стратегия за бъдещето.

И все пак, въпреки противоречията, Европа избра. Европейските лидери, осъзнаха, че връзката между устойчивия растеж, ограничаването на вредните емисии и ефективното използване на ресурсите не е обратно пропорционална, а напротив. В икономическата стратегия за растеж на ЕС през следващото десетилетие – „Европа 2020“, като един от трите основни приоритета е заложено постигането на устойчив растеж чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите.

За изпълнение на този приоритет бяха заложени и конкретни цели: намаляване на емисиите на въглероден диоксид с поне с 20 % в сравнение с нивата от 90-те години, или с 30 % при подходящите условия, делът на възобновяемите енергийни източници в крайното енергийно потребление на Европейския съюз да нарасне до 20 %, а енергийната ефективност — с 20 %. В тази насока се очертаха и нови възможности за бъдещи работни места, осигуряващи заетост на един милион души. Смели, но все пак реалистични цели.

Да, Европа избра. Начерта си път, зададе си ясни и измерими за постигане цели на новата зелена политика. Поетият курс, логично и очаквано, се сблъсква с вълни от неразбиране и недоволство. Но смятам, че посоката трябва да продължи да бъде следвана, защото залогът е опазването на околната среда и бъдещето на идните поколения.

Камелия Дончева

добави коментар