Spisanie.to

Защо образованието е важно за всички?

Защо образованието е важно

Човекът е свързан с всички останали същества на Земята. В динамичното и променящо се ежедневие трябва постоянно да се развиваме като личности. Всички ние сме различни, всеки се отличава с нещо от другия и това е напълно нормално. Важно е да се доразвива социалният опит, традициите и ценностите, за да може човечеството да върви напред. А, за да вървим напред и да се развиваме като общество трябва да бъдем образовани. Ето защо образованието е важно!

Как бихме дефинирали образованието?

Когато кажем „образование“ не влагаме строго дидактическо съдържание, а разбираме образованието като образователна система, образователно дело и компонент на социологическата структура на обществото. Образованието включва в себе си бита, здравеопазването, културата и още много компоненти, които са от съществено значение за развитието на човечеството. Образованието играе изключителна роля в развитието на обществото, защото човек не може да съществува извън рамките на това общество. Обществото пък от своя страна налага определени норми на поведение, които трябва да се спазват. Ето още една причина защо образованието е важно!

Образованието изпълнява изключително важни функции както в живота на обществото, така и в живота на отделната личност. Докато е малко едно дете, получава грижи и внимание от семейството си. Когато порасне и тръгне на училище за него всичко се променя – средата става различна, приятелите също. Родителите обаче не трябва да забравят, че детето не бива да се възпитава в училище, а учителите са тези, които трябва да подпомогнат доизграждането на личността като поощряват личностните качества на всяко едно от децата.

Навсякъде в новите развиващи се работни области се изискват добри чуждоезикови познания, а наличието на компютърни умения се подразбира. Изискват се и „нови способности“, като предприемачески дух и социални умения.
Това е едно голямо предизвикателство за по-нататъшното обучение в страната.

Защо образованието е важно и трябва да е привлекателно?

Съществуващите проекти и програми в България трябва да бъдат ориентирани към устойчиво стимулиране на ученето през целия живот на всички хора и към промяна на образователните структури, насочена към бъдещето.
Това налага изграждането на мрежа между различните области на образованието и образователните институции в страната, както и засилването на обмена и международното сътрудничество.

Или за да се установи мобилна, адаптивна система на професионалното образование и обучение, която отговаря на изискванията на пазара на труда и представлява неразделна част от политиката за социално-икономическо развитие на страната, трябва да се работи в следните насоки за устойчиво развитие на образованието:

1. Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;

2. Задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;

3. Осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори.

Защо образованието е важно по пътя към Европа?

По пътя към Европа, българската държава направи редица промени и възприе нови методи и в областта на образованието и науката, като неделими части от обществената сфера. Би било добре да се постави началото на непрекъснат процес за оптимизиране на българските образователни структури, за хармонизирането им с европейските норми и в крайна сметка: за достигане на ниво на образователен процес, който ще повиши мобилността на българските специалисти и ще позволи, в условията на пазарна икономика и глобализация България да разполага с добре подготвени и конкурентно способни професионални кадри в необходимата сфера.

Ако трябва да поразсъждаваме от икономическа гледна точка, за да има търсене трябва да има и предлагане. В никакъв случай не разглеждаме образованието като стока, а като продукт, които при правилно управление би привлякъл все повече ученици и студенти да учат у нас. Това, разбира се, зависи и от добра реклама и правилна стратегия. Въпросът е цената да отговаря на качеството, т.е. да можем да предложим добро и качествено образование на достъпна цена.
Трябва да има определен стандарт или норма към която да се придържаме. Само ще загатнем някои основни проблеми, които съществуват на този етап.

В средното образование има държавни образователни изисквания, но те не са критерии за получаване на качествено образование. Говорейки за качество на образованието няма как да пропуснем и висшето образование. Проблеми съществуват и във висшите учебни заведения и един от тях, който все още не е решен е тяхната легитимност.

За финал ще споделим една притча за учител и ученик:

Ученик се обърнал към своя Учител:
— Учителю, какво би казал, ако научиш някога за мое падение?
— Стани! – отговорил мъдрецът.
— А ако има и следващ път?
— Стани!
— И колко може да продължава така – да падаш и след това да се изправяш?
— Докато си жив! Единствено мъртвите не могат да станат, когато са паднали! – отвърнал Учителят.

Моника Ценева

добави коментар