Spisanie.to

Образователни игри за предучилищна възраст

Образователни игри

Предучилищната възраст е една от най-важните за развитието на децата. Това е периодът преди започване на училище и е от значение какви методи, форми и средства ще бъдат използвани, за да може детето да започне училище без стрес и напрежение от очакващата го реалност. В тази възраст образователни игри е основна и водеща дейност в детското развитие. Какво представлява играта?

Играта е обект на проучване още от древността и по-късно от психолози, педагози, социолози и писатели. През XIX и XX век учени като Зигмунд Фройд, Фридрих Фрьобел, Жан Жак Русо и др. изясняват същността на игровата дейност. По своята научна същност играта е социално явление. В играта детето отразява своите впечатления от околната среда и преживяванията си. Тя е явление, в което не само се отразява действителността, но и се въздейства на сензомоторното, интелектуалното и социалното развитие.

В какво се изразява същността на играта?

Игровата дейност има отразителен, целенасочен и съзнателен характер. Децата претворяват с реални действия, образи и процеси от реалната действителност. В игровия процес действията на децата не са обвързани пряко с обективен резултат.
Играта се развива и заема място на водеща дейност в детското развитие. Играейки, с другарчетата си, постепенно настъпват типичните изменения в психическото развитие на детето. Чрез играта децата се приобщават към дейността на хората, които ги заобикалят, заимстват поведение и пресъздават различни процеси.

Видове образователни игри

Сюжетно-ролеви образователни игри

Сюжетно-ролевите игри са най-типичните игри и с най-висок развиващ ефект за предучилищна възраст. Наименованието на този вид игра е свързан с нейната същност. Чрез ролева позиция се отразява човешката дейност, като се задоволява социалната потребност на децата за участие в живота на тези, които го заобикалят. Чрез ролите децата претворяват различни социални функции в зависимост от своя опит. В играта няма насоченост към продукт или към конкретен резултат, а мотивацията е в процеса. Основният мотив в сюжетно- ролевата игра е желанието на детето да действа като възрастен. Децата претворяват реални човешки взаимоотношения чрез въображаема ситуация, която дава възможност на детето да се отдели от действителността, за да вникне по-добре в нея. Чрез ролята се овладяват норми на поведение, които постепенно и извън играта се осъзнават като обществено необходими.

Структурата на сюжетно-ролевите игри се определя от претворяването на човешките отношения чрез ролята, претворяването на системата на човешките отношения със сюжет и хода на играта. Развитието на сюжетно- ролевата игра е продължителен процес. Децата постепенно осъзнават действията, произтичащи от възприетата роля, правят прехода от предметни към ролеви действия и едва след това се развива сюжетно-ролевата игра. Чрез ролевите взаимодействия се формира детско общество, което се развива като социална група.

За разлика от първа и втора възрастова група, в трета възрастова група се наблюдава развита сюжетно ролева игра. Ако във втора възрастова група (4-5 г.) например играта на лекар вече е в поликлиника, в която има различни кабинети и се извършват различни видове лечения, в трета вече кръгът от теми се разширява.

Игра-драматизация

Тя е сходна със сюжетно-ролевата игра. Тук се акцентира върху литературни произведения. Играта- драматизация стимулира чувствата и фантазията и реализира творческата дейност на децата. Чрез ролите се възприемат мотивите на поведение на героите и се използват като собствени мотиви. Чрез емоционалното си въздействие, тя оказва възпитателно и обучаващо средство. Развива се нагледно-образното мислене и въображението. Пример за такава игра е разиграването на театър. Децата от предучилищна възраст могат да се включат активно в игровия процес.

Конструктивно-строителна игра

С овладяване на игровата дейност детето започва да отразява не само труда на възрастните, а и условията, при които той протича и неговия резултат. Тази игра е потребност за детето, защото в нея то активно се изявява, изразява отношението си към условията, в които живее и едновременно създава условия за общуване с възрастните и връстниците си. Обектът и същността на играта ни дават правото да я наричаме „строителна игра“. А кой не харесва пъзели, лего и конструктори?! Тук трудовата дейност на детето е подчинена на игровия замисъл. Отличава се с това, че е игра с открити правила. Правилата определят начина за изграждане на строежите, последователността на действията и организацията като цяло. Тази игра има за цел да създаде условия за възпитаване на творческо отношение към личния опит и самоорганизиране на собствената дейност.

Образователни игри с предварително уточнени компоненти

Това са игри, които включват познавателни, интелектуални задачи, а други са свързани с музикалното или физическото възпитание. Тези, които решават задачи за умствено възпитание и усвояване на различни знания и умения се наричат дидактични игри. Тези, които са свързани с физическото развитие и активност- подвижни игри. Всички те носят наименованието „Игри с правила“.

В повечето случаи дидактическите игри се обединяват: например дидактични игри за трениране на вниманието, наблюдателността и бързината на реакцията, за развитие на представите за време и пространство, за упражняване на говора, за творческо представяне на роли в групата, за усвояване на колективни умения, за осъзнаване на собствените възможности и колективни умения и др.

Моника Ценева

добави коментар