Spisanie.to

Инвестиция в имот: Регистър на публичните продажби

Регистър на публичните продажби

В предишна статия разгледахме ситуация, в която ние дадохме съвет при хипотетична среща със съдия изпълнител. Днес ще превъртим лентата напред: жилището на длъжника бива отнето от съдебен изпълнител и отива на публична продан (Регистър на публичните продажби). Това цели събирането на определена сума пари, която да послужи за удовлетворяването на лицата, които имат определени вземания спрямо длъжника. Участието в публичната продан е сложна процедура под формата на търг/наддаване, която включва поредица от действия и правила, които са законодателно определени.

А защо да участваме в подобен търг? Много просто – това е изключителен шанс да закупите нов недвижим имот (апартамент, къща, вила, хотел и др.) на цена, определено по-ниска от реалната или пазарната себестойност на същия. Това е така именно защото жилището служи за изплащане на дългове, чиято парична стойност е по-малка от неговата. Дори самото жилище да е било обезпечение по ипотечен кредит за неговото закупуване, то неговата стойност винаги надвишава тази на дълга. Това е така поради практиката на банките да финансират в непълна степен подобна инвестиция.

Съществува т.н. „регистър на публичните продажби“, организиран от Камарата на частните съдебни изпълнители, в който ние можем да разгледаме достъпна информация за имоти, които се предлагат към този момент за публична продан. След като разгледаме и харесаме конкретен имот, можем да се свържем със съответния съдебен изпълнител, който го предлага, и да поискаме да направим оглед на имота, както и да се запознаем в детайли с документите по продажбата. Това може да стане в районния съд по местонахождение на имота.

Регистър на публичните продажби – Обява за имот

Публичната обява често съдържа доста подробна и полезна информация за нас като бъдещи купувачи, но все пак ние трябва да бъдем внимателни и да следим за:

– цената на имота;
– има ли учредена ипотека;
– какъв е крайният срок, в който можем да направим валидно предложение за закупуване на имота;
– има ли имотът наложени възбрани (възбраната е наложена от съдебен изпълнител забрана за продажба на недвижим имот, като целта е да се гарантира възможността кредиторът да получи сумата от евентуалната продажба на запорираната вещ);
– има ли учредени вещни права върху имота като право на ползване и право на строеж;
– къде и кога (конкретни час и дата) се отварят пликовете с тайните наддавателни предложения;

Много възможно е последните три точки да не бъдат открити в публичното обявление за продан. Тъй като законът не изисква изричното им включване. Това не означава, че не можем да получим тази информация при директно запитване към съдебния изпълнител.

Регистър на публичните продажби – Търг

След като сме проучили и харесали имота, следва да внесем задатък в размер на 10 % от продажната цена. По сметка на съдебния изпълнител, посочена в обявлението за публична продан. Много често тази сума е посочена и предварително в същото обявление. След това е нужно да внесем наддавателно предложение за закупуване на имота, в което трябва да посочим предложена от нас цена с цифри и думи. Прилага се квитанцията за внесения задатък, след което следва запечатване на документите в плик. Който подаваме в канцеларията на районния съд по местонахождението на имота, а насреща получаваме входящ номер.

Важно е да знаем, че предложената от нас цена, с която ще участваме в търга, трябва да бъде равна или по-висока от посочената стартова цена в обявлението за публична продан.

Отварянето на пликовете с наддавателните предложения отново се извършва в районния съд в началото на работния ден след изтичане на срока за наддаване. Подалият най-висока цена се обявява за купувач и ако това не сме ние, имаме право на място устно да предложим цена, по-висока с размера на един задатък или 10 %. При такава ситуация моментално се провежда нов търг с явно устно наддаване. За победител се обявява наддавачът, предложил най-висока цена. Ако това сме ние, се задължаваме да внесем в рамките на едноседмичен срок предложената сума, като приспаднем вече внесения задатък.

Регистър на публичните продажби – Финализиране на покупка на имота

В случай на наддавач-победител, който е предложил най-голяма сума, той получава правото да плати цената и да получи имота. Ако все пак не плати разликата между внесения задатък и предложената от него. Право да получи имота получава следващият по ред наддавач, като първият губи правото да получи внесения вече задатък. При всички случаи обаче неуспелите да спечелят търга получават обратно своите предварително внесени 10 %.

При заплащане на цялата сума и обявяването ни за нов собственик на имота, следва въвеждането в него. То се извършва отново с помощта на съдебния изпълнител, който издава т.н. постановление за възлагане.

Най-хубавата част от покупката на имот чрез публична продан е, че имаме гаранция за получаване на имота без ипотеки или възбрани, т.е. той е „чист“. Дори да има една, две или повече ипотеки, отбелязани в обявата за публична продан. След заплащането на цялата сума от нас и обявяването ни за нов собственик, автоматично отпадат всички наложени ипотеки и възбрани. Важно е да знаем, че това правило важи само за тези видове тежести. Но не и за учредено право на ползване, на преминаване, на строеж, на надстрояване или пристрояване, ако учредяването е било направено преди вписването на възбраната или ипотеката.

Илиян Койчев

добави коментар