Spisanie.to

Програма и кредит енергийна ефективност

енергийна ефективност

Целейки съдействие и подпомагане на домакинствата в България в намаление на отоплителните разходи. Европейската банка за възстановяване и развитие (ББВР) и Агенцията за енергийна ефективност на Република България (АЕЕ) разработиха съвместно. Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (Residential Energy Efficiency Credit Line – REECL).

Тази програма предоставя възможност на отделни домакинства или сдружения на няколко такива да се възползват от потенциала на енергийната ефективност. Това става чрез отпускане на целеви кредити за енергийно ефективни подобрения, но и потенциално безвъзмездно финансиране чрез банки-партньори на програмата. Финансираните енергоспестяващи материали и съоръжения трябва да бъдат задължително нови и в никакъв случай реновирани или рециклирани.

Кандидатстване по програмата може да се осъществи чрез групов или индивидуален проект. Групов проект може да бъде реализиран в сгради с режим на етажна собственост с цел цялостно подобряване на ограждащите сградни елементи и/или инженерни системи. Индивидуални проекти пък могат да се изпълнят в апартаменти и/или еднофамилни къщи.

Получаване на кредит по програмата за енергийна ефективност

може да се осъществи за енергоспестяващи мерки като:

– енергоефективни прозорци;
изолация на подове, стени и покриви;
– ефективни печки и котли на биомаса;
– слънчеви нагреватели за вода;
– термопомпени климатични системи;
– ефективни газови котли;
– фотоволтаични системи, интегрирани в сградата;
– сградни инсталации и абонатни станции;
– газификационни системи.

Важно за отбелязване е, че като обект на индивидуален проект на финансиране не подлежат газификацията и индивидуалното частично полагане на изолации по фасади, подове и покриви на жилищните сгради в режим на етажна собственост. За финансиране на горните действия може да се кандидатства само с групов проект.

Първоначално предвидените средства по програмата за енергийна ефективност възлизат на стойност 40 милиона евро, като вследствие са увеличени с още 14 милиона евро под формата на допълнително безвъзмездно финансиране. Иначе казано – част от заема за енергоспестяващи съоръжения се поема от програмата. Така всеки кредитополучател има право на финансова помощ безвъзмездно в размер до 30-35 % от стойността на проекта си, но при спазване на определени правила и условия, заложени в програмата.

Средствата се изплащат след физическото изпълнение на монтиране/изграждане на енергоефективната инсталация – предмет на проекта и последващо мнение от независим консултант. Изрично условие за предоставяне на безвъзмездното финансиране е разходите по реализацията на енергоспестяващия проект да не бъдат частично или изцяло поети от друга програма за финансиране.

Безвъзмездната помощ според условията на Програма за енергийна ефективност:

– е в размер на 30 % от главницата на кредита за кредитополучатели, които са собственици на част от етажна собственост (апартамент) и изпълняват групов проект, одобрен на общото събрание на етажната собственост;
– е в размер на 35 % от главницата на кредита за кредитополучатели, които са формирали сдружение на собственици на етажна собственост и с условието, че техният групов проект включва задължително поне едно подобрение на сградните инженерни системи и още едно такова на сградната външна обвивка – било то смяна на дограма или изолация;
– е в размер на 20 % от главницата на кредита за кредитополучатели с индивидуални проекти.

Сумите по различните възможни варианти за енергийна ефективност не могат да надхвърлят определени максимални лимити, предвидени в рамките на програмата, а сумарният таван на максимална безвъзмездна помощ за едно домакинство по индивидуален проект не може да надхвърля 9000 €.

Усвоилият вече кредита може да кандидатства за получаване на полагащата се безвъзмездна помощ след успешно осъществяване на проекта, но не по-късно от 4 месеца след фактическото отпускане на заема. За тази цел е нужно попълването на искане за безвъзмездна помощ, което подлежи на подаване именно в банката, която е кредитирала проекта. Към документа трябва да се приложи и следната информация:

-протокол за извършени работи (по образец);
-оригинална фактура, която задължително съдържа: дата, име, адрес и ЕИК на доставчик/монтажник; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; адрес на монтаж; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата;
-оригинален документ, с който се удостоверява плащане на фактурата (касов бон при плащане в брой или потвърждение от банка за нареден банков превод при безналично плащане).

Кредит енергийна ефективност – Важно!

Важно е да се има предвид, че не е налице ограничение за кандидатстване и ползване на кредит по Програма REECL, но само при условие, че не се дублират едни и същи технологии в едно и също жилище или сграда и че не са надвишени максималните лимити за безвъзмездна помощ при отделните технологии.

В контекста на груповия проект или т.н. сдружение на собственици са необходими минимум три или повече домакинства, които да притежават или пък да обитават отделни жилища в конкретна една и съща жилищна сграда, както и да възнамеряват да осъществят изпълнение на една и съща одобрена технология в рамките на програмата.

Илиян Койчев

добави коментар