Spisanie.to

Ключови компетенции за пазара на труда

Какво му трябва на човек?

Залък хляб, глътка уиски…яхта…. Елементарно е!!!!

Но защо се получава така, че само някои хора постигат с лекота мечтите си?

До преди 30 г. се смяташе, че високата умствена интелигентност е това, което дава конкурентно предимство по пътя към успеха. Колкото си по-умен и образован, толкова по-светло бъдеще те очаква!

От днешна гледна точка е очевидно, че високият IQ и престижното образование са в най-добрия случай необходимо, но недостатъчно условие. Вече няма съмнение, че особено важна, а понякога – решаваща за ефективността, удовлетвореността и щастието на човек е социалната интелигентност. Начинът, по който общуваме с другите хора, способността да работим в екип и да решаваме проблемите конструктивно, умението да формулираме целите си и да планираме тяхното осъществяване, нагласата да възприемаме промяната като възможност, а не като заплаха, готовността ни за непрекъснато учене, обогатяване и развитие… Това са само част от уменията, необходими на хората от 21-ви век, за да бъдат те адекватни към изискванията на своето време.

Не случайно тези умения са включени в списъка на Европейската комисия за ключовите компетенции, които всеки европейски гражданин трябва да притежава, наред с чуждите езици, компютърните умения и общо образователната подготовка.

Добрата новина е, че тези компетенции могат да се учат и да бъдат развивани, както всички останали знания и умения, които човек придобива в училище, университета, на работното място.

Такива обучения се предлагат и у нас от различни организации на цена от 250 до 500 лв. за двудневен тренинг, което ги прави трудно достъпни за по-голяма част от заинтересованите. Подходът често е еклектичен, списъкът на темите – ограничен, а за програмите няма единен стандарт, нито критерии за тяхната ефективност.

Като компенсация на горното чрез разработването на достъпна до професионалистите комплексна иновативна методология за тридневно обучение, подготвихме проект „Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България». Благодарение на него ще бъдат трансферирани от Република Чехия дидактични материали и учебни филми за развитие на следните 14 ключови социални умения:

 

–  Ефективна комуникация, или Магията да се разбираме един с друг!

–  Сътрудничество, или Нека се сработим!

–  Предприемачество, или Награда за смелостта!

–  Гъвкавост, или Промяната е нещо нормално!

–  Умения за работа с клиенти, или Радостта от това да помагаш!

–  Ефективност, или Постигане на целта стъпка по стъпка!

–  Независимост, умения за вземане на решения, или Как да си изиграеш ролята!

–  Решаване на проблеми, или Когато има воля, има и начин!

–  Организиране и планиране, или Два пъти мери, един път режи!

–  Умения за учене, или Уча, следователно съществувам!

–  Проактивен подход, или Шансът е на страната на подготвените!

–  Устойчивост на стрес, или Това, което не ме убива, ме прави по силен!

–  Намиране и използване на информацията, или Стремежът към познания?

–  Комуникация на чужд език, или Не показвай страх!

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Проектът има за цел да допринесе за развитието на ключови (преносими) компетенции на младите хора без трудов опит, като елемент от цялостната им подготовка за предстоящата професионална реализация и адаптация на пазара на труда.

Отправна точка на инициативата е тезата, че в съвременните условия тясно професионалната експертиза, т.е. изградените специфични базисни умения за осъществяването на конкретна професионална дейност, вече не е достатъчно условие за успешното функциониране на хората и организациите. Необходими са качествено нови компетенции – комбинация от знания, умения, нагласи и отношения,  които се простират отвъд заучените знания и умения и включват диспозицията на личността за продължаващо, надграждащо учене чрез саморефлексия на мисленето и действията. По същество те са преносими – индивидът ги развива, носи със себе си и може да ги прилага в различни ситуации и контекст, независимо от областта на професионалната си подготовка и реализация, и мултифункционални – приложими са за решаването на различен тип проблеми и изпълнението на различен тип задачи. Именно поради това те са ключови за повишаване на пригодността за заетост и успешна личностна, професионална и социална реализация на всеки човек. Тяхното развитие  е предпоставка за стимулиране на социалната активност и ефективно взаимодействие между хората.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

–  Създаване на условия за развитие на личностния  потенциал и подобряване на уменията за самопознание, саморазвитие и самоусъвършенстване  на младите хора, които са на прага на своята трудова реализация.

–  Насърчаване на активността у младите хора към социално включване и учене през целия живот.

–  Популяризиране значението на ключовите (преносими) компетенции за по-добра конкурентноспособност на пазара на труда и адаптация към динамично променящите се икономически условия.

–  Популяризиране на обучението за развитие на „преносимите” компетенции сред всички заинтересовани страни – младите хора, работодателите, обучителните организации, широката общественост.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

–  Адаптиране на обучителните материали и учебни филми.

–  Изграждане на интерактивна платформа с тестове за самооценка и материали за обучение за развитие на ключови компетенции.

–  Обучение и сертифициране на обучители за прилагане на методиката.

–  Пилотно обучение на 200 представители на  целевата группа за тестване на методологията.

–  Отворено обучение за работодатели, мениджъри и HR специалисти за популяризиране на ползите от обученията на персонала за развитие на ключови социални компетенции

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Млади хора без трудов опит – ученици в 12 клас и студенти след 3 курс на обучение, на които предстои непосредствена реализация на пазара на труда.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:  12 месеца

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа от Европейски Социален Фонд, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013

Национална школа по мениджмънт

добави коментар