Spisanie.to

Когато купувате автомобили на лизинг

автомобили на лизинг

В контекста на все повече забързващото се ежедневие бързото придвижване от една точка до друга точка се превръща често в основен проблем. Градската среда предлага варианти като такси, автобус, тролей, трамвай и метро, от които обаче сме зависими по един или друг начин. Това важи и за междуградските/международни пътувания, които ни предлагат алтернативи като самолетни и автобусни превози, но с още по-неизменна и затрудняваща зависимост. Именно затова разполагането със собствени автомобили на лизинг се счита за необходимост в наши дни, особено ако сме семейни и от разстоянията сме зависими не само ние, но и нашите деца.

Да, но покупката на нов автомобил с пари в брой не е привилегия за всеки. Ние също така не искаме да инвестираме в използвано вече по-старо превозно средство. В такива случаи насреща се появява възможността за закупуване на нов автомобил чрез лизинг.

Автомобили на лизинг – същност на услугата

Какво най-общо представлява лизингът? Ние вече сме си избрали конкретен автомобил и желаем договор за лизинг, защото не можем да закупим колата с пари в брой. Можем да сключим такъв договор с дружество-лизингодател, което задължително трябва да е лицензирано от БНБ като такова. Съгласно този договор лизингодателят закупува автомобила, заплащайки за него цялата цена. А ние съобразно сключения договор получаваме правото да използваме същия автомобил, като се задължаваме да заплащаме ежемесечни лизингови вноски по него.

Обърнете внимание, че автомобилът не става наша собственост, но може да стане след края на периода на изплащане. Именно в това се състои разликата между двата вида лизинг – финансов и оперативен. При финансовия лизинг ние можем да придобием собствеността върху автомобила, след като го изплатим. Докато при оперативния той се връща обратно при лизингодателя.

Автомобили на лизинг – договор

Договорът за лизинг се отличава от другите видове договори и върху тези особености ще обърнем внимание. Уточняваме, че предмет на договора за лизинг могат да бъдат не само леки автомобили, но и по-тежкотоварни превозни средства. Както и недвижими активи (къщи, апартаменти), като последните обаче не са често срещани в практиката.

Като кандидати за получаване на лизинг ние подлежим на проверка. Обикновено е нужно попълване на анкетна карта за имуществено състояние. Осъществява се справка в кредитния регистър за нашата кредитна история, както и удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела срещу нас.

Важно е да се знае, че при лизинга рискът от случайно увреждане или погиване на автомобила пада именно върху нас като лизингополучатели. А не върху собственика (лизингодателя). Така всички щети и разходи по колата са за моя сметка, като такива могат да бъдат застрахователни премии, данъци, разходи по поддръжка и други.

Трябва да внимаваме и да проверим в договора дали лихвата по лизинга е фиксирана или не. Пределно ясно е, че сборът на лизинговите вноски ще надвишава покупната цена на автомобила. Но е в наш интерес да уточним в какъв размер по-точно. При условие, че лихвата не е фиксирана, то абсолютно ясно и конкретно трябва да бъдат посочени условията и обстоятелствата, при които лихвата ще търпи промяна.

Автомобили на лизинг – прекратяване на договор

Договорът трябва да съдържа срок за доставка на автомобила. Наше право е да развалим договора при условие, че не получим автомобила в рамките на уговорения срок или конкретна дата. В този случай дори подлежим на обезщетение, като платени вече авансови вноски по лизинга безусловно подлежат на връщане от страна на лизингодателя.

Ако полученият от нас автомобил е в състояние, което не отговаря на уговорените в договора изисквания, ние можем да претендираме за поправяне на щетите, намаляване на цената или дори разваляне на договора, както и обезщетение. В контекста на закупуване на нов автомобил и насрещна неизправност имаме право на всяка от горните възможности.

Договорът за лизинг може да бъде прекратен предсрочно. При такива обстоятелства иницииращата страна е длъжна да обезщети другата. Налице трябва да е едностранно писмено предизвестие.

Илиян Койчев

добави коментар