Spisanie.to

Национална програма “В подкрепа на майчинството” – част 2

2. ОСНОВНА ЦЕЛ

Насърчаване заетостта на жените и тяхното професионално развитие чрез осигуряване на грижи за техните деца от регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” лица, в рамките на периода на отпуска съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до навършването  на 3-годишната възраст на детето.

3. НЕПОСРЕДСТВЕНИ  ЦЕЛИ

3.1. Създаване на условия за плавен преход и връщане на работа на жените след ползване на отпуск поради бременност и раждане или осиновяване (чл. 163, ал.1 и ал.6 от Кодекса на труда);

3.2. Постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот;

3.3. Разкриване на нови работни места за отглеждане на малки деца;

3.4. Създаване на заетост за търсещи работа лица;

3.5. Предоставяне на качествени грижи за отглеждането на малки деца и насърчаване на положителните демографски тенденции.

4. ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

4.1. Законосъобразност – програмата е разработена на основание чл. 31, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта и в съответствие с чл. 4, ал.1, т. 1, чл. 53, ал. 4 и чл.54, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

4.2. Ресурсна осигуреност – програмата се финансира със средства от бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета за активна политика на МТСП.

4.3. Перспективност – програмата е съобразена с Интегрираните насоки за растеж и заетост на ЕС, които изискват предприемането на решителни действия за повишаване участието на жените на пазара на труда и намаляване на разликите в заетостта между двата пола, Актуализираната стратегия по заетостта на Република България, 2008-2015г., Националната стратегия за демографско развитие на Република България.

4.4. Партньорство и сътрудничество между институциите при изпълнението на програмата на национално и регионално ниво.

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?
  • Добави свой отговор