Spisanie.to

Национална програма “В подкрепа на майчинството” – част 4

8. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

8.1. Майките/осиновителките, които желаят да се включат в програмата, подават писмени заявления в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен или настоящ адрес, когато е различен от постоянния. Към писменото заявление се прилага удостоверение за обстоятелството, че майката/осиновителката е с право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

8.2. Удостоверението следва да съдържа данни за: трите имена на майката/осиновителката и ЕГН /ЛНЧ/; постоянния или настоящия адрес; периода, за който е разрешен отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, обстоятелството дали лицето е с право на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и считано от коя дата; трите имена и ЕГН /ЛНЧ/ на детето (децата); поредността на детето.

8.3. Удостоверението се издава от териториалните поделения на Националния осигурителен институт на майките/осиновителките, на които плащанията на паричните обезщетения по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се извършват от териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

8.4. Удостоверението за майките/осиновителките, заварени в отпуск поради бременност и раждане по чл. 163 от Кодекса на труда или в отпуск за отглеждане на малко дете по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда към 1 януари 2007 г. и в получаване на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се издава, както следва:

8.4.1. от осигурителите – за наетите от тях лица; от едноличните търговци, които имат наети на работа лица – за тях и за наетите от тях лица; от търговските дружества – за собствениците и съдружниците в тях;

8.4.2. от териториалните поделения на Националния осигурителен институт – за самоосигуряващите се лица, заварени към 1 януари 2007 г. в получаване на обезщетение при бременност и раждане или за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал.1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършват от териториалните поделения на Националния осигурителен институт (за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за земеделските производители и тютюнопроизводителите и за едноличните търговци, които нямат наети на работа лица);

8.4.3. от осигурителните каси – за членовете на осигурителните каси.

8.5. В рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, до навършване на 3-годишната възраст на детето, майките/осиновителките, които желаят да се включат в програмата, прилагат към писменото заявление служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ трудовия/осигурителния статус, както и копие от акта за раждане на детето (децата).

8.6. Дирекциите “Социално подпомагане” изпращат предложения – заявки  за разкриване на свободни работни места по програмата до съответните дирекции “Бюро по труда”.

8.7. Дирекциите “Бюро по труда” удовлетворяват предложенията-заявки в рамките на финансовия ресурс за реализация на програмата за съответната година.

8.8. Дирекциите “Бюро по труда” извършват първоначален подбор и организират провеждането на интервю на подбраните лица с майката/осиновителката. Насочването на лицата за наемане по трудово правоотношение на разкритите работни места се извършва в съответствие с избора на майката/осиновителката.   

8.9. Лицата, които желаят да участват в програмата като детегледачи, задължително представят в дирекциите “Бюро по труда” удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от психически заболявания.

8.10. Майката/осиновителката има право сама да избере лицето, което да полага грижи за нейното дете, независимо от спецификата на образованието и професионалния му опит.

8.11.Наличието на родствена или съпружеска връзка между майката/осиновителката и лицето, което отглежда нейното дете, не е пречка за участие в програмата.

8.12. Наетите по програмата лица полагат грижи за отглеждането на малките деца в съответствие с разработена и утвърдена от работодателя длъжностна характеристика.

8.13. Препоръчително е наетите по програмата лица да ползват основния си платен годишен отпуск през времето, когато майката/осиновителката ползва платения си годишен отпуск.

8.14. Майките/осиновителките, включени в програмата в рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал.1 от Кодекса на труда до навършване на 3-годишната възраст на детето, представят ежемесечно в Дирекция “Социално подпомагане” (до 5-о число на месеца) декларация за статуса си на заети лица.

8.15. Бащата/осиновителят се включва в програмата при горепосочените ред и условия, когато майката/осиновителката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителски права върху детето е предоставено на бащата/осиновителя.

8.16. Не се допуска едновременно осигуряването на грижи за малко дете от лице, наето по програмата и ползването от родителите на правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда.

8.17. Обменът на информация между Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане във връзка с осигурителния статус на майките/осиновителките, сключените трудови договори и актовете за прекратяване на трудовите договори по програмата, се урежда със Споразумение между двете страни. 

добави коментар