Spisanie.to

Национална програма “В подкрепа на майчинството” – част 5

9. ИНСТИТУЦИИ, АНГАЖИРАНИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

9.1. Министерство на труда и социалната политика

9.1.1. Министърът на труда и социалната политика утвърждава програмата на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта. При необходимост издава заповед за промени  в програмата.

9.1.2. Извършва обща координация и контрол по изпълнението на програмата.

9.1.3. Осигурява необходимите средства от бюджета за активна политика и от целевите трансфери от фонд “Общо заболяване и майчинство” за реализация на програмата в съответствие с Националния план за действие по заетостта за съответната година.

9.1.4. Авансово финансира реализацията на програмата от бюджета за активна политика на пазара на труда.

9.2. Национален осигурителен институт

9.2.1. За всяко действително наето лице по програмата, от фонд “Общо заболяване и майчинство” превежда като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване.

9.2.2. Съдейства за реализация на програмата.

9.2.3. Оказва методическо ръководство на териториалните си поделения по изготвянето на удостоверенията за осигурителния статус на майките/осиновителките, които желаят да се включат в програмата.

9.2.4. Участва в електронния обмен на информация с Агенцията за социално подпомагане.

9.2.5. В случаите по чл. 53, ал. 4 и чл. 54, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, когато за детето се полагат грижи от лице, включено в програмата “В подкрепа на майчинството” прекратява изплащането на парични обезщетения.

9.3. Териториални  поделения  на  Националния  осигурителен институт

9.3.1. Издават удостоверения за обстоятелството, че майката/осиновителката е с право на обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, както следва:

9.3.1.1. на осигурените лица, на които плащанията на паричните обезщетения по чл.53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се извършват от териториалните поделения на Националния осигурителен институт;

9.3.1.2. на самоосигуряващите се лица, заварени към 1 януари 2007 г. в получаване на обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършват от териториалните поделения на Националния осигурителен институт (за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за земеделските производители и тютюнопроизводителите и за едноличните търговци, които нямат наети на работа лица).

9.4. Агенция по заетостта

9.4.1. Осигурява методическо ръководство, координация и организация за изпълнението на програмата.

9.4.2. Разпределя необходимите средства и авансово финансира реализацията на програмата.

9.4.3. Ежемесечно обобщава постъпилата от дирекциите “Регионална служба по заетостта” информация за одобрената за субсидиране сума от държавния бюджет по сключените договори с работодателите и я изпраща в Агенцията за социално подпомагане.

9.4.4. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта дава указания за реализацията на програмата, които при необходимост съгласува с управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

9.4.5. Осъществява непрекъснат контрол по изпълнението на програмата.

9.4.6. Осигурява информация за реализацията на програмата.

9.5. Дирекции “Регионална служба по заетостта”

9.5.1.Популяризират програмата на регионално ниво.

9.5.2. Оказват методическа помощ и съдействие на дирекциите ”Бюро по труда” при изпълнение на програмата.

9.5.3. Ежемесечно събират и обобщават информацията от дирекциите “Бюро по труда” за одобрената за субсидиране сума от държавния бюджет по сключените договори с работодателите и я изпращат в Агенцията по заетостта.

9.5.4. Координират връзките между участниците в програмата на регионално равнище.

9.5.5. Организират реализирането, контрола и наблюдението на резултатите на регионално равнище.

9.5.6. Предоставят информация в Агенцията по заетостта за изпълнението на програмата.

9.6. Дирекции “Бюро по труда”

9.6.1. Популяризират програмата на местно ниво.

9.6.2. Информират и консултират лицата, които желаят да отглеждат малки деца, за условията за участие в програмата.

9.6.3. Извършват подбор на лицата, които да участват в програмата.

9.6.4. Организират провеждането на интервю на подбраните лица с майката/осиновителката.

9.6.5. Насочват одобрените лица към работодателя с препоръчителни писма, като към тях прилагат представените в дирекциите “Бюро по труда” удостоверения от психодиспансер.

9.6.6. Заявяват потребностите от средства, необходими за изпълнение на програмата в дирекциите “Регионална служба по заетостта”.

9.6.7. Сключват договори за съвместна дейност с работодателите по програмата за предоставяне на средства за наетите лица.

9.6.8. Ежемесечно уведомяват писмено дирекциите “Социално подпомагане” и дирекциите “Регионална служба по заетостта” за одобрената за субсидиране сума от държавния бюджет по сключените договори с работодателите.

9.6.9. Оказват съдействие на контролните органи за извършване на проверки по изпълнението на програмата.

9.7. Агенция за социално подпомагане

9.7.1. Оказва методическо ръководство, координира и организира дейността на дирекциите “Социално подпомагане” при изпълнението на програмата.

9.7.2. Участва в електронния обмен на информация с Националния осигурителен институт.

9.7.3. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане дава указания за реализацията на програмата, които при необходимост съгласува с управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

9.8. Регионални дирекции “Социално подпомагане”

9.8.1. Оказват методическа помощ и координират дейността по изпълнение на програмата от дирекциите “Социално подпомагане”.

9.8.2. Предоставят на Агенцията за социално подпомагане обобщена информация за изпълнението на програмата.

9.9. Дирекции “Социално подпомагане”

9.9.1. Популяризират програмата на местно ниво.

9.9.2. Определят майките/осиновителки за включване по програмата.

9.9.3. Правят писмени предложения – заявки за разкриване на свободни работни места по програмата пред съответните дирекции “Бюро по труда”.

9.9.4. Провеждат инструктаж на избраните лица за прилагане на стандартите за предоставяне на грижи за малки деца (Приложение 1).

9.9.5. Сключват договори за съвместна дейност с дирекциите “Бюро по труда” за предоставяне на средства по програмата.

9.9.6. Сключват индивидуални трудови договори с избраните лица в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

9.9.7. Изплащат трудовите възнаграждения на наетите по програмата лица и ги осигуряват в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

9.9.8. Осъществяват непрекъснат контрол по изпълнението на програмата.

9.10. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Осъществява системен контрол във връзка с реализацията на програмата и информира прилагащите институции за резултатите от контролната дейност.

9.11. Комисии по заетостта към областните съвети за развитие

Осъществяват наблюдение и контрол при изпълнението на програмата.

9.12. Съвети за сътрудничество към дирекциите “Бюро по труда”

Извършват наблюдение и контрол при изпълнението на програмата.

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?
  • Добави свой отговор