Spisanie.to

Национална програма “В подкрепа на майчинството” – част 6

10. ФИНАНСИРАНЕ

10.1. Реализацията на програмата се финансира със средства от бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета за активна политика на МТСП съгласно Националния план за действие по заетостта за съответната година (Приложение 2).

10.2. Министерството на труда и социалната политика авансово финансира реализацията на програмата от бюджета за активна политика.

10.3. За всяко наето на работа лице се предоставят средства за:

10.3.1. Трудово възнаграждение в размер, определен с Националния план за действие по заетостта за съответната година (през 2010 г. – 240 лв. за лице, което полага грижи за едно дете и 350 лв. за лице, което полага грижи за близнаци).

10.3.2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т.10.3.1.

10.3.3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда.

10.3.4. Възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

10.3.5. Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО: „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест”, „Пенсии”, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за Националната здравно-осигурителна каса, като същите се начисляват съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване върху сумата от средствата по т.т. 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 и 10.3.4., но върху не по-малко от съответния минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 

Средствата се предоставят за всяко наето по програмата лице за времето, през което е било на работа, за действително отработеното време, до навършване на 3-годишната възраст на детето.

10.4. Разпределението на средствата по източници на финансиране е, както следва:

А. От бюджета на държавното обществено осигуряване:

• за всяко действително наето лице по програмата се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, до 10-то число на месеца, следващ съответното тримесечие, необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от КСО – 240 лв. за 2010 г.;

• средствата са предназначени за трудово възнаграждение, за възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда и за възнаграждение по чл.40, ал.4 от КСО, в рамките на периода, за който се разрешава отпуск съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда.

Б. От бюджета за активна политика на Министерството на труда и социалната политика:

• средства за съфинансиране на трудовото възнаграждение на наетото лице, което полага грижи за близнаци – в рамките на периода, за който майката/осиновителката има право на отпуск за отглеждане на малко дете, съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда;

• средства за разходите по т. т. 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4 – при отглеждането на детето от наето по програмата лице, в периода след изтичане на отпуска за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал.1 от Кодекса на труда, до навършване на 3-годишна възраст на детето, т.е. когато майката/осиновителката не получава парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от КСО за отглеждане на малко дете;

• средства за разходите по т.т. 10.3.2. и 10.3.5. – за целия период на заетост на наетите лица по програмата.

Работодателите осигуряват средства за обезпечаване на всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от държавния бюджет и осигуровките върху тях.

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?
  • Добави свой отговор