Spisanie.to

Национална програма “В подкрепа на майчинството” – част 1

1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Едно от ключовите направления в политиката за повишаване на заетостта включва прилагането на комплекс от мерки за насърчаване участието на жените на пазара на труда и намаляване на разликите в равнищата на безработица, заетост и заплащане между двата пола.

В изпълнение на националните планове за заетост бяха разработени и се изпълняват проекти за повишаване на конкурентоспособността на жените на пазара на труда чрез включване в професионално обучение, обучение по предприемачество, създаване на възможности за заетост на безработни жени, ангажирани в отглеждането на малки деца, насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни родители с деца до 3-годишна възраст.

Въпреки предприетите действия все още са налице съществени разлики в заетостта между двата пола. По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост за жените (15-64 г.) е 59,5, а за мъжете – 68,4%. Една от основните причини за разликите в заетостта по пол се дължи на ангажирането на жените в по-голяма степен с отглеждането на деца и на затрудненията при съвместяването между семейния и професионалния живот.

Запазва се и тенденцията, наблюдавана на пазара на труда от 1999 г. на преобладаващ брой и дял на жените в структурата на безработните. Към 31.08.2008 г. съотношението между регистрираните безработни жени и мъже е 63,4%:36,6%. Младите жени до 29 години са 17,9% от безработните жени.

Националната програма „В подкрепа на майчинството” е израз на политиката за решителни действия за насърчаване участието на жените на пазара на труда и осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малки деца на възраст до 3 години. Засилена подкрепа от страна на държавата за младите семейства с деца е възможността за включване като заети по програмата и на лица с пенсия.

През последните години в резултат на положителните тенденции в икономическото развитие на страната нараства броят на родените деца. През 2007 г. по данни на Националния статистически институт живородените деца в страната са 75 349. В сравнение с предходната година броят им се е увеличил с 1371 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 9.8‰.

Демографските процеси изискват предприемането на действия за развитие на услугите за отглеждане на деца, тъй като детските градини и ясли по региони са недостатъчни и се нуждаят от подобряване на качеството на услугите. Освен това пазарните цени на услугите за отглеждане на деца се оказват високи за повечето семейства.

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?
  • Добави свой отговор